PARKERINGSINFO

Her finner du nødvendig informasjon og relevante lenker knyttet til din parkering.

PARKERINGSFORSKRIFTEN

Gjennom medlemskap i bransjeforeningen Norges Parkeringsforening (Norpark) har Parkeringsselskapet forpliktet seg til å drive seriøs parkeringsvirksomhet. Forbrukermyndighetene og bransjen har samarbeidet om å lage parkeringsforskriften for privat parkeringshåndheving. Forskriften fastsetter rettigheter og plikter for bilførere og p-selskaper. Forskriften kan du lese her.

PARKERINGKLAGENEMDA

Forbrukerrådet og Norpark har sammen etablert Parkeringsklagenemnda. Den som får endelig avslag på en klage til Parkeringsselskapet saksbehandler kan påklage avgjørelsen til Parkeringsklagenemnda innen 2 uker. Nemndas virksomhet er basert på standardvilkårene. Nemnda behandler klagesaker på privatrettslig håndheving og bare på private selskaper og kommuner som er medlem av bransjeforeningen. Nemndas prinsippavgjørelser og annen informasjon kan leses her.

KLAGE PÅ KONTROLLSANKSJONER

Klager på kontrollsanksjoner må gjøres skriftlig. Benytt linken nedenfor for å komme til klageskjema.Vennligst ha kontrollsanksjonsnummer/ileggelsesnummer og kjøretøyets registreringsnummer tilgjengelig.

Klager vil ikke få medhold dersom:

  1. Ikke synlig billett eller parkeringstillatelse i bilruten/ festet godt synlig på kjøretøyet
  2. Skjevparkering eller parkering utenfor oppmerkede felter
  3. Utløpt billett eller overskridelse av maks parkeringstid
  4. Det er betalt for feil takstsone
  5. Det er betalt for feil kjøretøy
  6. Kjøretøyets registreringsnummer ikke er lagt inn i Parkeringsselskapet-appen eller annet elektronisk baksystem. Ved tildelt elektronisk parkeringstillatelse MÅ bruker påse at kjøretøyets reg.nr. er lagt inn korrekt. Ilegges kontrollsanksjon på bakgrunn av at reg.nr. ikke er lagt inn og knyttet til brukerens profil, vil kontrollsanksjonen være rettmessig ilagt, og klager får ikke medhold.

Klagefristen er tre uker fra ileggelsesdato av kontrollsanksjonen, jfr. Parkeringsforskriften §44 (3). Alle innsendte klager innenfor tidsfristen vil bli behandlet og svar kan forventes innen tre uker fra innsendelse.

PARKERINGSREGLER